KVKK Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”)

İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Dudullu OSB mah. DES 2.Cd. BÜDOTEK Teknopark Binası No: 8 Ofis No: 42 Ümraniye/İstanbul adresinde mukim Veri Sorumlusu PMA Bilişim Şirketi (“PMA Bilişim” veya “ŞİRKET” olarak anılacaktır)  olarak;  info maili veya sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla tarafınızca yapılan başvuru, öneri veya şikayetler kapsamında elde edilen kişisel veriler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında koruma altındadır.

İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

A. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Kanun uyarınca, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 97659 – 5 sicil numarasıyla kayıtlı, 0730-0728-2080-0001 MERSİS numaralı, “Dudullu OSB mah. DES 2.Cd. BÜDOTEK Binası No:8 Ofis No:42 Ümraniye – İSTANBUL” adresinde mukim PMA Bilişim Anonim Şirketi veri sorumlusudur.

 

B. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz tarafından sunulan hizmet ve ürünlere ilişkin sosyal medya hesaplarımız ve kvkk@pmabilisim.com veya info@pmabilisim.com mail adresleri ve sitemizde yer alan sorgulama modülü aracılığıyla yapılan başvuru, öneri ve şikayetler için tarafımızla iletişime geçen kişilerin kişisel verileri “PMA Bilişim” tarafından işlenmektedir. Tarafınıza ait temin edilmesi muhtemel, ad soyadı, telefon numarası, e-posta adresi, iş unvanı, mesaj ve talep konusu verileri ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kişisel veri tanımına giren her türlü veri aşağıdaki koşullar ve kapsamında “PMA Bilişim” tarafından işlenmektedir.

C. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz “PMA Bilişim” tarafından aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:

  • Soru ve taleplere cevap verebilmek,
  • Her türlü iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Müşteri veya potansiyel müşterilerin talep, başvuru ve şikayetlerinin alınması ile cevaplanması,
  • Talep edilmesi halinde gerekli bilgilerin sunulması ve gerektiğinde “PMA Bilişim”’in hukuken haklarını korumak amacıyla yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi vermek,
  • İhtiyaçlarınız doğrultusunda talep ettiğiniz ürün ve hizmetleri sunmak
  • Sair her türlü yasal zorunlulukları yerine getirmek.

amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

D. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, başta mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, özel veya kamu kurumlarına, denetime yetkili kamu kuruluşlarına, gerektiğinde adli ve idari yargı makamlarına, “PMA Bilişim” satış ve pazarlama birimi personeline ve amirlerine, şirket hissedarlarına, ödemelerin ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi yapılabilmesi amacıyla bankalara ve finans kuruluşlarına, aracılık ettiğimiz ve acentesi olduğumuz kuruluşlara, faaliyetlerimizi yürütmek için hizmet aldığımız veya iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşlara aktarılmaktadır.

E. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer verilen haklarını ve taleplerini https://www.pmabilisim.com/kvkk-aydinlatma-metni adresinde yer alan Başvuru Formunda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir.

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 6698 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.